Miss Dolnego ¦l±ska 2020 - finalistki - kat.nastolatki

15.09.2020 fot. Robert Kobyliński